• KỸ NĂNG THẾ KỈ 21 Ngày đăng: 30/07/2016

    Năm 2002, Tổ chức Đối Tác Cho Giáo Dục Thế Kỷ 21 (Partnership for 21st century learning) đã được thành lập, với các thành viên sáng lập là các tập đoàn hàng đầu như Apple Computer, Cisco System, Microsoft, AOL Time Warner… và là đối tác của Bộ Giáo Dục Hoa Kỳ trong việc xác định những kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21 và khung khổ, mô hình để giảng dạy trong nhà trường.

Mô hình giáo dục kỹ năng thế kỷ 21 đã định rõ những kỹ năng cần thiết để giáo dục các em như sau:

Những chủ đề trọng yếu của thế kỷ 21: Cần lồng ghép vào các chương trình giáo dục những chủ đề quan trọng mà mỗi cá nhân nên có kiến thức và hiểu biết trong thế kỷ 21: Nhận thức toàn cầu, kinh tế, khởi nghiệp, môi trường.
– Nhóm kỹ năng về thông tin, công nghệ và truyền thông:
   Biết cách tiếp cận, sử dụng, quản lý và đánh giá thông tin.
   Biết cách sử dụng và sản xuất những sản phẩm truyền thông đa phương tiện.
   Biết cách sử dụng và áp dụng công nghệ một cách hữu ích trong học tập và cuộc sống.
– Nhóm kỹ năng về hỏi tập và đổi mới:
 Tư duy sáng tạo và đổi mới.
 Tư duy phản biện và giải quyết vấn đề
 Kỹ năng giao tiếp
 Kỹ năng hợp tác
– Nhóm kỹ năng về nghề nghiệp và cuộc sống:
  Linh hoạt và thích ứng trong nghề nghiệp và cuộc sống.
  Biết chủ động và tự định hướng
  Những kỹ năng xã hội và tương tác trong môi trương đa văn hóa
  Trách nhiệm và hiệu suất của bản thân
  Khả năng lãnh đạo

Sau hơn một thập kỷ hình thành, ngày nay Mô hình giáo dục kỹ năng thế kỷ 21 này đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều tổ chức giáo dục và hệ thống giáo dục của Mỹ, mang tính định hướng cho việc phát triển những chương trình giúp các em học sinh được trang bị những kỹ năng cần thiết cho thế kỷ 21.

Theo như định nghĩa của Tổ chức Đánh giá và Giảng dạy Các Kỹ năng của Thế kỷ 21, gọi tắt là AT21CS (Assessment and Teaching of 21 Century Skills) tại Đại học Melbourne (Úc), kỹ năng của thế kỷ 21 bao gồm 4 nhóm kỹ năng mềm (soft skills) chính. 
-    Thứ nhất là nhóm các kỹ năng tư duy như sức sáng tạo, tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng ra quyết định, và khả năng tự học suốt đời.
-    Thứ hai là nhóm kỹ năng làm việc như khả năng giao tiếp và hợp tác làm việc theo nhóm.
-    Thứ ba là nhóm kỹ năng sử dụng các công cụ làm việc như sự hiểu biết các kiến thức chung về công nghệ thông tin và truyền thông (ICT).
-    Cuối cùng là kỹ năng sống trong xã hội toàn cầu, bao gồm vấn đề ý thức công dân, cuộc sống và sự nghiệp, trách nhiệm cá nhân và xã hội, bao gồm cả vấn đề hiểu biết tính đa dạng văn hóa.

 

GAIA ON TIVI